câu hỏi kolkata được yêu cầu để chỉ định một máy nghiền